نام آوران استان

Seyyed Morteza Hashemi Toroujeni

Hashemi Toroujeni

ellr3(5)35-45

Curriculum Vitae

۶۸۷۵-۲۴۵۶۶-۱-PB (1)-1

۷۲۵-۲۸۰۵-۱-PB

۸۲۴-۱۸۴۱-۱-SM

finalversion1424

۳۰۸۲-۶۶۳۹-۱-PB

۸۲۵-۱۹۳۰-۱-PB

۳۱۳۵-۶۷۱۴-۱-SM

۵۶۴-۱۷۱۵-۱-PB

۵۴۲-۱۶۰۳-۱-PB

۳۵-۱۲۴-۱-PB

۱۷-۶۰-۱-PB

۱۰٫۱۱۶۴۸٫j.ijll.20170503.13

۰۳_TRANSITIONING_TO_AN_ALTERNATIVE

۰۳_TRANSITIONING_TO_AN_ALTERNATIVE

۰۶_INVESTIGATING_THE_RELATIONSHIP

۸_۲