جشنواره طراحی سوال و تهیه فیلم

طراحی سوال یازدهم /دهم خرداد ماه وتهیه فیلم اموزشی درس دوم یازدهم تا تاریخ ۹۷/۰۱/۲۰ تمدید شد.