درس ۱    جلسه اول

درس ۱   جلسه دوم

درس ۱     جلسه سوم

درس ۱ جلسه چهارم

درس ۱ جلسه پنجم

درس ۱ جلسه ششم

درس ۱ جلسه هفتم

درس ۱جلسه هشتم

درس ۱ جلسه نهم

درس ۱ جلسه دهم

 

ضمن_خدمت_پایه_یازدهم_محتوای_آموزشی۱

ضمن_خدمت_پایه_یازدهم_محتوای_آموزشی۲

ضمن_خدمت_پایه_یازدهم_محتوای_آموزشی۳

ضمن_خدمت_پایه_یازدهم_محتوای_آموزشی۴

جلسه ۵ ضمن خدمت یازدهم